Văn bản số 304/VBV-TC v/v thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Căn cứ kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 cùa Ûy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ûy ban nhàn dân huyện Ba Vì thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Văn bàn số 1539/SDL-QHPTTNDL ngày 04/11/2021 cùa Sở Du lịch Hà Nội thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo kết quả công bố phân loại cấp độ dịch tính đến ngày 29/10/2021 thì cấp độ dịch trên địa bàn huyện Ba Vì được điều chỉnh lên cấp 2, tương ứng với màu vàng, có nguy cơ trung bình. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quà dịch COVID-19 trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì quản lý, Giám đốc Vườn yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuê môi trường đang tổ chức các hoạt động dịch vụ du Iịch, các Ban quản lý di tích,các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các nội dung có trong văn bản đính kèm dưới đây:

Số 304.VBV.TC_0001

♦ Add: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
♦ Hotline: 0966173119
♦ Facebook: Vườn Quốc gia Ba Vì
♦ Email: bavinp.tour@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *