[rank_math_breadcrumb]

DỰ ÁN

Sưu tập và lưu trữ nguốn gen các loài thực vật họ Xương Rồng (Cactacea), Tre trúc (Bambusacea), Cau dừa (Arecacea).

 

Mục tiêu của dự án:

  • Xây dựng vườn sưu tập và lưu trực nguồn gen các loài thuộc họ Xương rồng, Tre trúc, Cau dừa.
  • Tăng cường đa dạng sinh học ở Việt Nam
  • Nghiên cứu đặc tính sinh vật học và sinh thái học các loài thực vật sưu tập.
  • Nghiên cứu và nhân giống các loài Xương rồng, Cau dừa, Tre trúc.
  • Phục vụ tham quan du lịch và giáo dục hướng nghiệp

 

  • Họ Xương rồng: 1500 loài

 

  • Tre trúc: 217 loài