Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng gồm có các đơn vị trực thuộc sau: – Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng;  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật; – Hạt Kiểm lâm. I. TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA – KẺ BÀNG

Các phòng chức năng

  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có các phòng chuyên môn sau:       – Phòng Tổ chức-Hành chính;       – Phòng Kế hoạch-Tài chính;  – Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế.   I.PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 1. Giới thiệu: Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng…

Ban lãnh đạo

Giám đốc: Phạm Hồng Thái  Di động: 0912037673              Email: thaiph.pnkb@quangbinh.gov.vn                Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân              Di động: 0917298757,  0983862335              Email:…