[rank_math_breadcrumb]
CƠ CẤU – TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ
I. Ban giám đốc Vườn:
1. Giám đốc: Ông Đỗ Hữu Thế
       Giám đốc Vườn kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm là người được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục Trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vườn theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở bảo toàn và sử dụng nguồn vốn của đơn vị, đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, địa phương và chính quyền sở tại. Giám đốc Vườn do Tổng cục trưởng TCLN ra quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.
2. Phó Giám đốc Vườn:
       – Ông Đỗ Thanh Hùng
       Là người giúp việc Giám đốc Vườn và được Giám đốc Vườn phân công (bằng văn bản) phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Phó Giám đốc Vườn do Giám đốc Vườn đề nghị theo qui trình bổ nhiệm cán bộ, Tổng cục trưởng TCLN ra quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.
        – Ông Chu Ngọc Quân
       Là người giúp việc Giám đốc Vườn và được Giám đốc Vườn phân công (bằng văn bản) phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Phó Giám đốc Vườn do Giám đốc Vườn đề nghị theo qui trình bổ nhiệm cán bộ, Tổng cục trưởng TCLN ra quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

II. Phòng Tổ chức – Hành Chính

Trưởng phòngBà Chu Lệ Thủy

Phó trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Mai Hiên;

          Điện thoại: Cơ quan 0433881082

         Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, hành chính, quản trị, tổng hợp.

III.  Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Ông Vũ Đăng Khôi

Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Viết Hưng

         Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Vườn quốc gia, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

IV. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Trưởng phòng: Ông  Trần Minh Tuấn

Phó Trưởng phòngÔng Nguyễn Kim Liễn

         Chức năng, nhiệm vụ: Là phòng tham mưu giúp Giám đốc Vườn thực hiện chức năng chuyên môn về hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

V . Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ: Đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng.

Trụ sở: Xã Tản Lĩnh – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội.

Điện thoại:  024.33.881.205        DĐ: 0966.173.119

Website: vuonquocgiabavi.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/vuonquocgiabavi

VPGD: 114 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm : Ông Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại: Cơ quan: 024.665.144.05               ĐT: 0963871996

Phó giám đốc Trung tâm:  Ông Vũ Văn Sơn               ĐT: 0914659389

        Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

VI. Hạt kiểm lâm: Đơn vị có con dấu và tài khoản riêng.

         1. Hạt trưởng: Ông Đỗ Hữu Thế                                       

         2. Phó hạt trưởng: Ông Trần Nho Quyết

        3. Phó Hạt trưởngÔng Kiều Văn Quân

        Chức năng:  Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp thực hiện việc quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các di sản văn hóa, lịch sử trong phạm vi ranh giới Vườn theo pháp luật hiện hành. Giúp chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước vè bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

       Nhiệm vụ:  Hạt Kiểm lâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Vườn và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và các Chi cục kiểm lâm có liên quan theo phân cấp.