HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Theo danh mục thực vật đã được thu thập mẫu và kết quả điều tra [...]