Lịch làm việc lãnh đạo

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VƯỜN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Ông: Đỗ Hữu Thế

Chức vụ: Giám đốc Vườn

Từ ngày    /     /20… đến ngày     /    /20…

Ngày, tháng

Nội dung

Đơn vị

chủ trì

Thành phần

mời tham dự

Địa điểm

Thứ 2

Thứ 3

 

Thứ 4

 

 

Thứ 5

 

 

Thứ 6

 

Thứ 7

CN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Ông: Đỗ Thanh Hùng 

Chức vụ:P.Giám đốc Vườn

Từ ngày    /     /20… đến ngày     /    /20…

Ngày, tháng

Nội dung

Đơn vị

chủ trì

Thành phần

mời tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

CN

Scroll to top